کاربرگه

Found 13807 results
۱۳۰۷
وزارت داخله, متحدالمآل. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۳ص, ۱۳۰۷.
جبار باغچه بان, مجادله دو پری. بی نا, شیراز, ص ۷ص, ۱۳۰۷.
مدرسه کلیمیان بیجار. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۰۷.
۱۳۰۶
جبار باغچه بان, ارک‍ک‌ خ‍‍الا ق‍ی‍ز‌ی‌ ی‍‍ا خ‍ود ک‍ل‍ص‍ن‍م‌ خ‍‍الا ‌او‌غ‍ل‍‍ی. بی نا, تبریز, ص ۳۱ص, ۱۳۰۶.
جمعیت‌ شیر ایران‌, اس‍ت‍م‍داد ج‍م‍عیت‌ ش‍یر و خ‍ورشید س‍رخ‌ ایران‌ از ه‍م‍وطن‍ان‌ ب‍رای‌ج‍ل‍وگیری‌ از ت‍ل‍ف‍ات‌ اطف‍ال‌ و ت‍ق‍لیل‌ ن‍ف‍وس‌. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍لی ایران‌, ص ۱۰ص, ۱۳۰۶.
اولیا و دانش آموزان مدرسه سلطانی، تهران. ۱۳۰۶.
اولیای مدرسه‌ی آلیانس، همدان. ۱۳۰۶.
باغچه‌بان و همسرش صفیه میربابایی در باغچه اطفال. ۱۳۰۶.
حبیب الله صحیحی, پیاز نرگس. تعلیم و تربیت, ص ۱۵-۱۹, ۱۳۰۶.
پیش آهنگی, ماهانه ج. سازمان پیشاهنگی ایران, تهران, ۱۳۰۶.
احمد امین زاده, تعلیم علوم طبیعی. تعلیم و تربیت, ص ۳۰۲-۳۰۴, ۱۳۰۶.
ثمینه باغچه بان، تبریز. ۱۳۰۶.
جبار باغچه‌ بان، تبریز. ۱۳۰۶.
جبرئیل جولا. مطبعه حاج عبدالرحیم, طهران, ص ٢٣ ص, ۱۳۰۶.
دانش آموزان در حال اجرای نمایش، همدان. ۱۳۰۶.
دانش آموزان، معلمان، آقا و خان ملکی(مدیران مدرسه)، همدان. ۱۳۰۶.
دانش آموزان و معلمان، نهاوند. ۱۳۰۶.
باباطاهر, رباعیات بابا طاهر عریان. سید على كتابفروشی شیرازى, بی جا, ص ۱٦ ص, ۱۳۰۶.
احمد آرام, علوم تجربی چطور باید تدریس شود. تعلیم و تربیت, ص ۵۷۹-۵۸۵, ۱۳۰۶.
حسین پیرنیا, قانون اعتبار برای تشکیل مدارس ابتدائی و تعلیمات عمومی, مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ شمسی ". تعلیم و تربیت, ص ۱۳۷-۱۳۹, ۱۳۰۶.
حسین پیرنیا, قانون ورزش اجباری در مدارس جدیده. تعلیم و تربیت, ص ۳۳۷, ۱۳۰۶.
حبیب الله صحیحی, کتاب کلاسی و طریقه استعمال آن. تعلیم و تربیت, ص ٥٧-٦١, ۱۳۰۶.
متحدالمال ها : ترتیب غیبت معلمین. تعلیم و تربیت, ص ۳۴۳, ۱۳۰۶.
تدین, متحدالمالها : اجراء دستور رسمی شش ساله ابتدائی مدارس ذکور. تعلیم و تربیت, ص ۳۴۶-۳۴۷, ۱۳۰۶.
متحدالمالها : انتخاب کتب درسی. تعلیم و تربیت, ص ۱۵۰, ۱۳۰۶.
حسین تدین, متحدالمالها : تدریس زبان طایفگی. تعلیم و تربیت, ص ۱۵۱, ۱۳۰۶.
حسین تدین, متحدالمالها : ترتیب پیشنهاد استخدام معلمین جدید. تعلیم و تربیت, ص ۳۴۳-۳۴۵, ۱۳۰۶.
حسین تدین, متحدالمالها : ترتیب حضور محصلین در مدارس قراء قصبات. تعلیم و تربیت, ص ۳۴۷-۳۴۸, ۱۳۰۶.
متحدالمالها : تعطیل کلاسهای ابتدائی در ساعت سوم صبح. تعلیم و تربیت, ص ۵۶۳, ۱۳۰۶.
متحدالمالها : دفتر نمره محصلین. تعلیم و تربیت, ص ۴۴۴-۴۴۵, ۱۳۰۶.
متحدالمالها : رعایت نظافت شاگردان. تعلیم و تربیت, ص ۵۶۲-۵۶۳, ۱۳۰۶.
متحدالمالها : منع پوشیدن البسه تجملی و استعمال زینت آلات. تعلیم و تربیت, ص ۲۳۸, ۱۳۰۶.
متحدالمالها : منع تعطیلی های غیررسمی. تعلیم و تربیت, ص ۴۴۵, ۱۳۰۶.
متحدالمالها : وقت ورود معلمات و محصلات به مدرسه. تعلیم و تربیت, ص ۲۳۸-۲۳۹, ۱۳۰۶.
مدرسه آلیانس، همدان. ۱۳۰۶.
معارف در ایران : نقل و ترجمه از سالنامه ۱۹۲۷ معرف روسیه. تعلیم و تربیت, ص ۲۲۰, ۱۳۰۶.
علی اصغر حکمت, میدان‌های بازی. تعلیم و تربیت, ص ٣٨٩-٣٩٤, ۱۳۰۶.
توران میرهادی (خمارلو), میرهادی، توران (خمارلو), ش استاد و کارشناس ادبیات کودکان/ نویسنده/ معلم/ مدیر مدرسه. ۱۳۰۶.
تدین (وزیر مستظرفه), ن‍ظام‍ن‍ام‍ه‌ اس‍اس‍ی‌ م‍ح‍ص‍ل‍ی‍ن‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍خ‍رج‌ دول‍ت‌ ب‍خ‍ارج‍ه‌ اع‍زام‌ م‍ی‍ش‍ون‍د. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران, ص ۸ص, ۱۳۰۶.
نظامنامه شهریه. تعلیم و تربیت, ص ۱۳۹-۱۴۲, ۱۳۰۶.