کاربرگه

Found 830 results
فیلترها: کلیدواژه is عکس  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
خیمه شب بازی. نوشته شده.
دارلمعلمین تبریز. نوشته شده.
دانش آموزان پیشاهنگ، اصفهان. نوشته شده.
دانش آموزان دبیرستان، تبریز. نوشته شده.
دانش آموزان دبیرستان شمسدخت و مدرسه‌ی مختلط فخررازی، تبریز. نوشته شده.
دانش آموزان روستای زنگ آباد ورزغان. نوشته شده.
دانش آموزان عشایر. نوشته شده.
دانش آموزان مدرسه. نوشته شده.
دانش آموزان و اولیاء نخستین مدرسه‌ی رشدیه، تبریز. نوشته شده.
دانش آموزان و معلم روستا. نوشته شده.
دانش آموزان و معلمان مدرسه‌ ادب، تهران. نوشته شده.
دانش آموزان و معلمان مدرسه‌ای در تبریز. نوشته شده.
دبستان دولتی ایران، اصفهان. نوشته شده.
دبیران و کارکنان دبیرستان هراتی. نوشته شده.
دختر بچه و کالسکه. نوشته شده.
دختر و پدر. نوشته شده.
دختران. نوشته شده.
دختران ارمنی در مدرسه‌ای در جلفا. نوشته شده.
دختران دانش آموز در حال فراگیری فن آموزش. نوشته شده.
دختران در سپورگان، ارومیه. نوشته شده.
میشون آقایانس, دختربچه. نوشته شده.
دختربچه. نوشته شده.
دختربچه و اسباب بازی. نوشته شده.
دخترهای شازده ملوک. نوشته شده.
درویش قصه گو. نوشته شده.
ارنست هولستر, درویش و کودک، اصفهان. نوشته شده.
دعانویس. نوشته شده.
بهروز غریب پور, راننده شهر. نوشته شده.
رژه پسران پیشاهنگ، تبریز. نوشته شده.
زنان و کودکان، تبریز. نوشته شده.
سپاه دانش در روستاها. نوشته شده.
شاگردان مدرسه ایتام در عهد مظفرالدین شاه. نوشته شده.
شاگردان مدرسه دانش در تهران. نوشته شده.
شاگردان مدرسه روش نو. نوشته شده.
شاگردان مدرسه روش نو. نوشته شده.
بهروز غریب پور, شاه سلیم (سیلم خان) و راننده شهر. نوشته شده.
شاهزاده بدیع الملک (قصه بدیع الملک و بدیع الجمال). نوشته شده.
شاهزاده محمد باقر میرزا خسروی. نوشته شده.
حسن مقیمی, شهرفرنگ. نوشته شده.
شهرفرنگ. نوشته شده.