کاربرگه

Found 132 results
فیلترها: کلیدواژه is سرگذشتنامه مستند  [برداشتن فیلترها]
۱۳۲۳
خلیل ثقفی (اعلم الدوله), ثقفی، خلیل, اعلم الدوله, ش نویسنده /‌ مترجم. ۱۳۲۳.
۱۳۲۲
حسن رشدیه, رشدیه، حسن, ش بنیان‌گذار آموزش و پرورش نو/ نویسنده /‌ آموزگار. ۱۳۲۲.
۱۳۲۰
رخشنده اعتصامی, اعتصامی، رخشنده, پروين اعتصامي, ش شاعر. ۱۳۲۰.
۱۳۱۶
یوسف اعتصامی, اعتصامی، یوسف, اعتصام دفتر/ اعتصام الملك آشتياني/ آشتياني، يوسف, ش نویسنده/ مترجم. ۱۳۱۶.
محمد طاهر میرزا, محمد طاهر میرزا, ش نویسنده /‌ مترجم زبان‌های شرقی. ۱۳۱۶.
۱۳۱۵
یحیی دولت آبادی, دولت آبادی، یحیی, ش نویسنده/ روزنامه نگار. ۱۳۱۵.
۱۳۱۳
اشرف الدین حسینی, حسینی، اشرف الدین, اشرف الدین حسینی گیلانی / نسیم شمال, ش شاعر/ روزنامه نگار. ۱۳۱۳.
۱۳۰۸
هوشنگ هاتر پور, مانکجی لیمجی پور، هوشنگ هاتریا, ش آموزشگر زردشتیان/ نویسنده. ۱۳۰۸.
۱۳۰۶
توران میرهادی (خمارلو), میرهادی، توران (خمارلو), ش استاد و کارشناس ادبیات کودکان/ نویسنده/ معلم/ مدیر مدرسه. ۱۳۰۶.
۱۲۸۶
محمد حسین فروغی, فروغی، محمد حسین, ادیب / فروغی /ذکاء الملک / میرزا فروغی, ش روزنامه نگار / نویسنده / مترجم / سیاستمدار. ۱۲۸۶.
۱۲۷۴
یوسف بن کا مستشارالدوله, مستشارالدوله، یوسف بن کاظم, میرزا کاظم تبریزی⁄ یوسف بن کاظم مهاد مهینی تبریزی, ش دولتمرد⁄ نویسنده. ۱۲۷۴.