کاربرگه

Found 5 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه ها و قصه های ایرانی and پدیدآورنده is احمد شاملو  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
احمد شاملو, ق‍ص‍ه‌ دخ‍ت‍ر‌ا‌ی‌ ن‍ن‍ه‌ دری‍‍ا. امیرکبیر، ک‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ی‌ طلائ‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۴۰ص, ۱۳۵۷.
احمد شاملو و حقیقی, ابراهیم, قصه دروازه بخت. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر،ک‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ی‌ طلای‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص [٦٤] ص, ۱۳۵۷.
احمد شاملو, م‍ل‍ک‍ه‌ س‍‍ای‍ه‌‌ ه‍‍ا. ‌ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ی ‌طلائ‍‍ی‌, تهران, ص [۲۴] ص‌, ۱۳۵۷.
۱۳۴۷
احمد شاملو, ق‍ص‍ه‌ ‌ه‍ف‍ت‌ ک‍لا‌غ‍ون. ک‍ت‍‍اب‌ زم‍‍ان‌, تهران, ص [۲۲] ص‌, ۱۳۴۷.
۱۳۴۶
احمد شاملو, خ‍روس‌ زر‌ی‌ پ‍ی‍ر‌ه‍ن‌ پ‍ر‌ی. ن‍ی‍ل‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص [۴۰] ص‌, ۱۳۴۶.