کاربرگه

Found 202 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه جادویی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۳۳
پ‍ن‍ج‌ داس‍ت‍ان‌. اميركبير, تهران, ص ۵۷ ص, ۱۳۳۳.
حسین کوهی کرمانی, پانزده افسانه از افسانه‏هاى روستایى ایران. امیرکبیر, تهران, ص ح + ١١٢ص, ۱۳۳۳.
۱۳۲۸
ویلهلم کارل گریم و گریم, یاکوب لودویگ کارل, بچه چوپان و دختر شیرفروش و جادوگر. ترقی, ص ۱۳-۱۵, ۱۳۲۸.
ویلهلم کارل گریم و گریم, یاکوب لودویگ کارل, پیرزن جادوگر و دخترک بیگناه. ترقی, ص ۱۳-۱۵, ۱۳۲۸.
چارلز دیکنز, جوان جولا و دختر تاجر. ترقی, ص ۱۳-۱۵, ۱۳۲۸.
اوهنری, چراغ آبی. ترقی, ص ۱۳-۱۵, ۱۳۲۸.
کنت گراهام, چوپان ده و ده کوتوله عاشق. ترقی, ص ۱۳-۱۵, ۱۳۲۸.
ویلهلم کارل گریم و گریم, یاکوب لودویگ کارل, خاصیت مار سفید. ترقی, ص ۱۳-۱۶, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: بخت خفته. ترقی, ص ۱۳، ۱۵, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: پادشاه یمن و غلام سیاه. ترقی, ص ۱۷, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: چهار برادر هنرمند. ترقی, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: داروی فراموشی. ترقی, ص ۱۳-۱۵, ۱۳۲۸.
گریس کاپر, داستان کودکان: دختری که به گاو تبدیل شد. ترقی, ص ۱۳-۱۵, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: دختری که پسر شد. ترقی, ص ۱۳, ۱۳۲۸.
محسن فارسی, داستان کودکان: دیو گدا پیشه. ترقی, ص ۱۳-۱۵, ۱۳۲۸.