کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: کلیدواژه is غیرداستان and پدیدآورنده is ثریا قزل ایاغ (بهروزی)  [برداشتن فیلترها]
۱۳۶۳
پادندروف، ایلا و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, مشخصات مطالب علمی خوب برای خوانندگان جوان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٩٠]–٩٧, ۱۳۶۳.