کاربرگه

Found 814 results
فیلترها: کلیدواژه is ماهنامه آموزش و پرورش  [برداشتن فیلترها]
۱۳۱۷
آموزشگاه سیار. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۱-۶۳, ۱۳۱۷.
حسین کاظم زاده ایرانشهر, اهمیت فن روانشناسی برای تعلیم و تربیت. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۲۲-۳۶, ۱۳۱۷.
برای معلم تازه کار. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۱-۴۴, ۱۳۱۷.
مدرسی، علی محمد, پرورش از راه آموزش. ماهنامه آموزش و پرورش, صص ۱۰-۱۹, ۱۳۱۷.
راجع به اتحاد کتاب های دبیرستان ها. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۸۰, ۱۳۱۷.
محمد باقر هوشیار, روانشناسی عملی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۷۰-۸۱, ۱۳۱۷.
طوبیا, سینما و خردسالان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۵-۵۴, ۱۳۱۷.
نتیجه امتحانات سال تحصیلی ۱۳۱۶-۱۳۱۷. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۵-۸۷, ۱۳۱۷.
ا. سحاب, نمره گذاری. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۵-۶۰, ۱۳۱۷.
وظیفه معلم. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱-۸, ۱۳۱۷.
صادق رضازاده شفق, هدف و اهمیت مسلک آموزگاری. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۹-۱۵, ۱۳۱۷.
هفتمین انجمن بین المللی آموزش و پرورش. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۶-۵۸, ۱۳۱۷.
همکاری مربیان و اولیای اطفال. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۹۱-۹۵, ۱۳۱۷.
۱۳۱۳
اقبال یغمایی, تعلیم و تربیت در کشور شیلی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۴۶-۱۴۹, ۱۳۱۳.