کاربرگه

Found 254 results
فیلترها: کلیدواژه is عباس یمینی شریف  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
عباس یمینی شریف, شعر نی نی کوچولو, از یک تا ده ". بازی کودکان, ص [٧-١٠], نوشته شده.
عباس یمینی شریف, شعرهای کودکان. بازی کودکان, ص ٣, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, صنعت و طبیعت. بازی کودکان, ص ٦, نوشته شده.
ویلهلم کارل گریم و گریم, یاکوب لودویگ کارل, غاز طلائی. کیهان بچه ها, بی جا, ص [٢٦] ص, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, فقط محبت شماست ... بازی کودکان, ص ٢, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, کثیف. بازی کودکان, صص [۱-۲], نوشته شده.
عباس یمینی شریف, کفش کهنه. بازی کودکان, ص [٦], نوشته شده.
عباس یمینی شریف, کلید و گنجه. بازی کودکان ( جهان تربیت ), ص ۹, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, کودکان شاد. بازی کوکان, ص ۹, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, گفتگوی من و ماه. بازی کودکان, ص [١-٦], نوشته شده.
عباس یمینی شریف, گفتگوی نسرین و شیرین. بازی کودکان, ص [٧-٨], نوشته شده.
عباس یمینی شریف, گنجشکها و آلبالو. بازی کودکان ( جهان تربیت ), ص ٥, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, مسابقه. بازی کودکان, ص ۹, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, من و آهنگر. بازی کودکان ( رهنمای آینده ), ص ١١, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, مورچه. بازی کودکان, ص ٥, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, میز و چراغ. بازی کودکان, ص ٣-٦, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, نسیم اسفند. بازی کودکان ( رهنمای آینده ), ص ۶, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, نسیم اسفند. بازی کودکان, ص ۲, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, نشانی باد. بازی کودکان, ص [٦], نوشته شده.
عباس یمینی شریف, وقت درس. بازی کودکان, ص [١٠], نوشته شده.
عباس یمینی شریف, هشیار باش – هشیار باش. بازی کودکان ( رهنمای آینده ), ص ١٠, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, هفت سین. بازی کودکان ( جهان تربیت ), ص ٦, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, همین و همین. بازی کوکان, ص ١٠, نوشته شده.
عباس یمینی شریف, همین و همین. بازی کودکان, ص [٤], نوشته شده.
عباس یمینی شریف, یار مهربان. بازی کودکان, ص ٧, نوشته شده.
۱۳۸۱
عباس یمینی شریف. کتاب هفته, ص ۲۳ص, ۱۳۸۱.
۱۳۷۲
عباس یمینی شریف, شعر کودکان و نوجوانان. در سهراب، معصومه (مافی). ۱۷ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [۱۵۳]–۱۶۹, ۱۳۷۲.
۱۳۷۰
آثار عباس یمینی شریف, فهرست کتاب های منتشر شده برای کودکان و نوجوانان ". در نغمه سرای کودکان: به یاد عباس یمینی شریف. تهران: روش نو, ص ٩٧-٩٩, ۱۳۷۰.
خبرهای داخلی : بزرگداشت مرحوم استاد عباس یمینی شریف. [گزارش شورای کتاب کودک], ص ۳, ۱۳۷۰.
احسان یارشاطر, سخنرانی در مراسم بزرگداشت عباس یمینی شریف بهمن ماه ۱۳۶۸ در دانشگاه UCLA. در نغمه سرای کودکان: به یاد عباس یمینی شریف. تهران: روش نو, ص ٣١-٣٦, ۱۳۷۰.
ثمینه باغچه بان, سخنرانی در مراسم بزرگداشت عباس یمینی شریف بهمن ماه ۱۳۶۸ در دانشگاه UCLA. در نغمه سرای کودکان: به یاد عباس یمینی شریف. تهران: روش نو, ص ٢١-٢٩, ۱۳۷۰.
توران میرهادی (خمارلو), سخنرانی در مراسم بزرگداشت عباس یمینی شریف در شورای کتاب کودک اول دی ماه ۶۹. در نغمه سرای کودکان: به یاد عباس یمینی شریف. تهران: روش نو, ص ٧١-٨٦, ۱۳۷۰.
هومن یمینی شریف, سخنرانی در مراسم بزرگداشت عباس یمینی شریف در شورای کتاب کودک اول دی ماه ۶۹. در نغمه سرای کودکان: به یاد عباس یمینی شریف. تهران: روش نو, ص ٩١-٩٥, ۱۳۷۰.
توراندخت مقومی تهرانی (یمینی شریف), سخنرانی در مراسم بزرگداشت عباس یمینی شریف در شورای کتاب کودک اول دی ماه ۶۹. در نغمه سرای کودکان: به یاد عباس یمینی شریف. تهران: روش نو, ص ٨٧-٨٩, ۱۳۷۰.
احسان یارشاطر, شاعر کودکان. در نغمه سرای کودکان: به یاد عباس یمینی شریف. تهران: روش نو, ص ٧-٩, ۱۳۷۰.
عباس یمینی شریف و باغچه بان, ثمینه, منتخبی از اشعار عباس یمینی شریف. در نغمه سرای کودکان: به یاد عباس یمینی شریف. تهران: روش نو, ص ٣٧-٦٨, ۱۳۷۰.
هومن یمینی شریف, نغمه سرای کودکان. در نغمه سرای کودکان: به یاد عباس یمینی شریف. تهران: روش نو, ص ١١-١٨, ۱۳۷۰.
نغمه سرای کودکان, به یاد عباس یمینی شریف. روش نو, تهران, ص ۹۹ص, ۱۳۷۰.
۱۳۶۸
عباس یمینی شریف, یمینی شریف، عباس, ش شاعر / نویسنده ⁄ آموزگار⁄ مدیر مدرسه⁄ روزنامه نگار. ۱۳۶۸.