کاربرگه

Found 100 results
فیلترها: پدیدآورنده is لیلی آهی (ایمن)  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۸
لیلی آهی (ایمن), نامه اداری. آرشیو شورای کتاب کودک, ص ۱ص, ۱۳۴۸.
لیلی آهی (ایمن), نقدها و نظرها: ش‍ور‌ا‌ی‌ ک‍ت‍‍اب‌ ک‍ودک. پ‍ی‍ک‌ م‍‍ع‍ل‍م‌ و خ‍‍ان‍و‌اده, ص ٣٥٤-٣٥٦, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
لیلی آهی (ایمن), بینال براتیسلاوا. آرشیو شورای کتاب کودک،موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۴ص, ۱۳۴۷.
لیلی آهی (ایمن), کتاب درسی - کتاب روش تدریس = معجون غریب. نگین, ص ٢٨, ۱۳۴۷.
فهیمه میرهادی, گفتگوی درختها. خانه کتاب، مروارید, تهران, ص ١٥ص, ۱۳۴۷.
۱۳۴۶
لیلی آهی (ایمن), بهترین کتابهای سال. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۴۶.
لیلی آهی (ایمن), داستانهای تخیلی برای کودکان و نوجوانان. ماهنامه شورای کتاب کودک, ص ١١ - [١٢], ۱۳۴۶.
دبیرخانه کنگره ملی نویسندگان وشعرای ایران, کنگره ملی نویسندگان وشعرای ایران. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۴۶.
لیلی آهی (ایمن), مقالات شورای کتاب کودک. آرشیو شورای کتاب کودک، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۴۶.
۱۳۴۳
حسن معرفت( معرفت), ارسال کتاب. آرشیو شورای کتاب کودک، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۴۳.
مری گیورز, کتابخانه مدرسه. شورای کتاب کودک, [تهران, ص ٦ ص, ۱۳۴۳.
لیلی آهی (ایمن), نامه درخواست. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۴۳.
۱۳۴۰
لیلی آهی (ایمن), ه‍ر ک‍س‌ خ‍ان‍ه‌ای‌ دارد. ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌, تهران, ص (۱۶) ص, ۱۳۴۰.
۱۳۳۹
لیلی آهی (ایمن), کتابهای درسی. راهنمای کتاب, صص ۷۲۱-۷۲۵, ۱۳۳۹.
۱۳۳۶
لیلی آهی (ایمن), ستاره های آسمان. سپیده فردا, ص [۹۷]-۱۰۰, ۱۳۳۶.