کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is غیرداستان and پدیدآورنده is آرتور گود  [برداشتن فیلترها]
۱۳۲۸
آرتور گود, بازیهای علمی, فیزیك، شیمی، ریاضیات: کتاب نخستین خواص كلی اجسام و نیروی ثقل. گلشایی, تهرا, ص ٢ج, ۱۳۲۸.