کاربرگه

Found 48 results
فیلترها: پدیدآورنده is جبار باغچه بان  [برداشتن فیلترها]
۱۳۱۲
جبار باغچه بان, دبستان کرولال های باغچه بان. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۱ص, ۱۳۱۲.
جبار باغچه بان, سرود اطفال. گلهای رنگارنگ, ص ١٠١, ۱۳۱۲.
۱۳۱۰
جبار باغچه بان, پیشنهاد تاسیس موسسه تربیت مربی کودکان(دستنویس). سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۶ص, ۱۳۱۰.
۱۳۰۸
جبار باغچه بان, زندگی کودکان: برای کودکستان‏ها و مطالعه اطفال ابتدایی. بی نا, شیراز, ص ٣٦ ص, ۱۳۰۸.
جبار باغچه بان, گرگ و چوپان, پی اس در یك پرده براى نمایش در كودكستانها و قرائت شاگردان مبتدى. مطبعه سعادت, شیراز, ص ۱۶ص, ۱۳۰۸.
۱۳۰۷
جبار باغچه بان, خانم خزوک یا خود انتخاب رفیق. مطبع اسلامى, شیراز, ص ۱۸ص, ۱۳۰۷.
جبار باغچه بان, مجادله دو پری. بی نا, شیراز, ص ۷ص, ۱۳۰۷.