کاربرگه

Found 442 results
فیلترها: کلیدواژه is کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۶
پرچین. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۲۴, ۱۳۵۶.
کالین تیل, پسر توفان. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٤٠ص, ۱۳۵۶.
ژاک شارپانترو, پیام روز جهانی کتاب کودک : سعادت خواندن. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳, ۱۳۵۶.
پیام روز جهانی کتاب کودک : کتاب، دنیایی از زندگی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳-[۵], ۱۳۵۶.
آلن فریدمن, ت‍غ‍ذی‍ه‌ از ال‍ف‌ ت‍ا ی. ک‍ان‍ون ‌پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌, تهران, ص ۳۲ ص, ۱۳۵۶.
محسن رهنمایی و راجرز, رابرت, تحقیقی درباره کتابخانه‌های عمومی و کودکان در استان گیلان, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی, شیراز, ص ٤٧ ص, ۱۳۵۶.
فریدون دوستدار, ح‍ی‍اط پ‍ش‍ت‍ی‌ م‍درس‍ه‌ی‌ ع‍دل‌ آف‍اق‌. ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وانان, تهران, ص ۴۰ص‌, ۱۳۵۶.
خبرها .. : دو جایزه برای فیلم هفت تیرهای چوبی. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳, ۱۳۵۶.
خبرها .. : یک جایزه ی دیگر. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳, ۱۳۵۶.
عزیز نسین, خورشید خانم آفتاب کن. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٤ص, ۱۳۵۶.
دو جایزه از نمایشگاه لایپزیک. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۶, ۱۳۵۶.
جاهد اوچوق, دو قلوهاى ترک. کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان, تهران‌, ص ۲۳۰ص, ۱۳۵۶.
سیروس طاهباز, دیداری از سرزمین هانس کریستن آندرسن و بینال براتیسلاوا. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص [۱۷-۱۸], ۱۳۵۶.
رئیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: مراکز فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان در استانها ایجاد می شود. رستاخیز, ص ۱۶, ۱۳۵۶.
رویدادها: یک نمایشگاه جدید به اهتمام کانون. رستاخیز, ص ۶, ۱۳۵۶.
علی اکبر صادقی, فروزش, ابراهیم, فیجانی, محمد, سماکار, مهدی, انتظامی, مجید, و مشرف آزاد تهرانی, محمود, زال و سیمرغ . کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان , تهران , ۱۳۵۶.
علی میرزایی, سال جهانی کودک ۱۹۷۹ (دیماه ۲۵۳۷-۲۵۳۸). کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲۳], ۱۳۵۶.
شاپور قریب, خانی, مهدی امیرق, واثقی, اسماعیل, داوری, فریبا, و یاقوتی, عبدالله, سه ماه تعطیلی . کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان , تهران , ۱۳۵۶.
توران میرهادی (خمارلو), سیر تحول ادبیات کودکان در ایران. گزارش شورای کتاب کودک, صص ۱۳–۱۷, ۱۳۵۶.
احمد بیانی, سیری در تکامل ادبیات کودکان و بررسی عوامل مؤثر در آن. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ١٦٩–١٨٠, ۱۳۵۶.
اریش کستنر, فلفلی و آنتون. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ١٥٥ص, ۱۳۵۶.
داودالله وردی نیک, مقدم, فریدون معز, و امیرارجمند, لیلی, فیلمشناسی تحلیلی فیلمهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ١٠١ ص, ۱۳۵۶.
غسان کنفانی, قندیل کوچک. کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان, تهران‌, ص ۲۴ ص, ۱۳۵۶.
کانون در سالی که گذشت. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲۴]، ۲۲, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, کتاب توکا. كانون پرورش فكری‌ كودكان و نوجوانان, تهران, ص ٢٤ ص, ۱۳۵۶.
محمد علی ا مهرامی و راجرز, رابرت, کتابخانه‌های عمومی و کودکان در استان آذربایجان شرقی, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی, شیراز, ۱۳۵۶.
حسن پستا, کورش شاه. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٦ص, ۱۳۵۶.
حسن پستا, کورش کبیر. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٦ص, ۱۳۵۶.
گ‍ز‌ارش‌ س‍‍الان‍ه‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ۲۵۳۵ ۱۳۵۵‌. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌، رو‌اب‍ط ‌ع‍م‍وم‍‍ی, تهران, ص ١٦٠ ص, ۱۳۵۶.
فرانک مشیری, من آرزو می کنم که... کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٢٤ص, ۱۳۵۶.
می تراود مهتاب, شعرهایی از شاعران معاصر ایران. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ٥٤ ص, ۱۳۵۶.
داریوش حقیقی طلب, نامه ای از یک دوست. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۲۳, ۱۳۵۶.
ماریا گریپه, هوگو و ژوزفین. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ١٧٢ص, ۱۳۵۶.
یک افتخار دیگر. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۲], ۱۳۵۶.