کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب علمی and پدیدآورنده is جان برتن  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
جان برتن, آهنربا و مغناطیس. اميركبير، كتابهاى طلائى, تهران, ص ۶۴ص, ۱۳۵۷.
جان برتن, سنگواره ها. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٥٠ص, ۱۳۵۷.