کاربرگه

Found 252 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب علمی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
راز ب‍ق‍ای‌ اس‍ب‍ه‍ا. دادجو, تهران, ص (۲۰) ص, نوشته شده.
راز ب‍ق‍ای‌ پ‍ل‍ن‍گ‍ه‍ا. دادجو, تهران, ص (۲۲) ص, نوشته شده.
راز ب‍ق‍ای‌ خ‍رس‍ه‍ا. دادجو, تهران, ص (۲۰) ص, نوشته شده.
راز ب‍ق‍ای‌ ش‍ی‍ره‍ا, ت‍رج‍م‍ه‌ ای‍رج‌ ک‍ن‍ع‍ان‍ی‌. دادجو, تهران, ص (۲۰)ص, نوشته شده.
راز ب‍ق‍ای‌ م‍وش‍ه‍ا. دادجو, تهران, ص (۲۰) ص, نوشته شده.
راز ب‍ق‍ای‌ م‍ی‍م‍ون‍ه‍ا. دادجو, تهران, ص (۲۰) ص, نوشته شده.
دیوید کاری, راکت و چگونگی کار آن. پدیده, بی جا, ص ٥٦ص, نوشته شده.
کارل د. شواینیتس, رشد و پرورش. پدیده, تهران, ص ۵۶ ص, نوشته شده.
الکساندر ایویچ, رودخانه ها را چگونه مهار کردند. گوتنبرگ, بی جا, ص ٤٥ص, نوشته شده.
ایرما وبر, روی زمین و زیر زمین‌. ابن سینا، فرانکلین, تهران, ص [٣٢] ص, نوشته شده.
موریس مترلینگ, زن‍دگ‍ی‌ م‍ورچ‍گ‍ان‌. فرخي, تهران, ص ۱۶۰ص‌, نوشته شده.
ویلیام سینكلر, زنبور عسل و زندگى شگفت‏انگیز آن. پدیده, تهران, ص ۵۶ ص, نوشته شده.
موریس مترلینگ, زندگانی موریانه ها. شعله, بی جا, ص ١٨٤ص, نوشته شده.
یوگنی چاروشین, زندگی جانوران. کتیبه, بی جا, ص ۱۶ص, نوشته شده.
موریس مترلینگ, زندگی مورچگان. معرفت, تهران, ص ١١٢ص, نوشته شده.
ماری بل کرماک, س‍ن‍گ‍ه‍ا را ب‍ش‍ن‍اس‍ی‍م‌. گوتنبرگ, تهران, ص ۹۲ ص, نوشته شده.
برتا موریس پارکر, سطح متغیر زمین‌. ابن‌سینا، فرانكلین, بی جا, ص ۳۶ ص, نوشته شده.
جولیان می, سنگواره چیست؟. کتیبه, تهران, ص ٣١ص, نوشته شده.
ریچارد تایلر, شناگر آبى- سنجاقک - عنکبوت آبى. پديده, [تهران], ص [۲۳] ص, نوشته شده.
هرمان اشناید, ف‍ی‍ل‌ و ف‍ن‍ج‍ان‌, از س‍ت‍اره‌ ت‍ا ات‍م‌. چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌, بی جا, ص (۴۲)ص‌, نوشته شده.
محمد مشیری, قرقاول. اشرفی, بی جا, ص (۳۲)ص, نوشته شده.
پاملا ناش, قورباغه. س‍ازم‍ان‌ ن‍ش‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌ دخ‍ت‌, بی جا, ص (۱۶)ص‌, نوشته شده.
برتا موریس پارکر, قوه جاذبه. دانش، فرانکلین, تهران, ص ٣٦ص, نوشته شده.
احمد علی فراگردی, ک‍ت‍اب‌ ب‍ب‍ر. سازمان كودكان و نوجوانان هستی, تهران, ص ۴۴ ص, نوشته شده.
احمد علی فراگردی, ک‍ت‍اب‌ پ‍ل‍ن‍گ‌. س‍ازم‍ان‌ ه‍س‍ت‍ی‌, تهران, ص ۵۱ ص, نوشته شده.
احمد علی فراگردی, ک‍ت‍اب‌ ش‍ی‍ر. سازمان كودكان و نوجوانان هستی, بی جا, ص ۴۳ص‌, نوشته شده.
آلیکس, کشفهای شگفت انگیز ارشمیدس(۲۹). ص ص ٢٩, نوشته شده.
آلیکس, کشفهای شگفت انگیز ارشمیدس(۸). ص ص ٨, نوشته شده.
ریچارد تیلر, کوکوفاختهجغد- زاغ. پدیده, تهران, ص [٢٤] ص, نوشته شده.
ای آلیموشکین, کی بدون بال پرواز میکند: داستانهای معمائی درباره پرندگان و جانوران. گوتنبرگ, بی جا, ص [٢٢]ص, نوشته شده.
ریچارد تایلر, گربه آبى- راسو - موش آبى. پديده, تهران, ص [۲۴] ص, نوشته شده.
عبدالکریم بی آزار شیرازی, گردون سپهر. دفتر نشر فرهنگ اسلامی, تهران, ص ٣٠ ص, نوشته شده.
هربرت اسپنسر زیم, م‍غ‍ز و طرز ک‍ار آن‌. پديده, تهران, ص ۶۳ص‌, نوشته شده.
ب‍رت‍ا م‍و پ‍ارک‍ر, مرغان. دانش، ابن‌ سينا, تهران, ص ۳۶ ص, نوشته شده.
موریس مترلینگ, موریانه. معرفت, بی جا, ص ١٣٧ص, نوشته شده.
۱۳۶۳
پادندروف، ایلا و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, مشخصات مطالب علمی خوب برای خوانندگان جوان. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٩٠]–٩٧, ۱۳۶۳.
۱۳۵۸
ایلیا یاکوولیویچ مارشاک, چگونه انسان غول شد. کتابهای سیمرغ, تهران, ص ج., ۱۳۵۸.
۱۳۵۷
جان برتن, آهنربا و مغناطیس. اميركبير، كتابهاى طلائى, تهران, ص ۶۴ص, ۱۳۵۷.
فیلیپ ب. کارونا, ابزارهاى اندازه گیرى. اميركبير، كتابهاى طلائى, تهران, ص ۵۶ ص, ۱۳۵۷.
دونالد بارر, انسان نخستین. امیركبیر، كتابهای طلائی, تهران, ص ٦٠ ص, ۱۳۵۷.