کاربرگه

Found 402 results
فیلترها: کلیدواژه is حقوق کودک  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۵
صادق همایونی, در هیچ یک از دادگستری های ایران (به استثنای تهران) دادگاه ویژه اطفال وجود ندارد, کودکان بزهکار و نارسائی های قانون ". رستاخیز, ص ۹, ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۱۲, فصل سوم - ثبت ولادت, ش ماده ۱۲. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۱۳, فصل سوم - ثبت ولادت, ش ماده ۱۳. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۱۴, فصل سوم - ثبت ولادت, ش ماده ۱۴. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۱۵, ش ماده ۱۵. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۱۶, فصل سوم - ثبت ولادت, ش ماده ۱۶. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۱۷, فصل سوم - ثبت ولادت, ش ماده ۱۷. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۱۸, فصل سوم - ثبت ولادت, ش ماده ۱۸. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۱۹, فصل سوم - ثبت ولادت, ش ماده ۱۹. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۲۰, فصل سوم - ثبت ولادت, ش ماده ۲۰. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۲۱, فصل سوم - ثبت ولادت, ش ماده ۲۱. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۲۲, فصل چهارم - ثبت مرگ, ش ماده ۲۲. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۲۴, فصل چهارم - ثبت مرگ, ش ماده ۲۴. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۴۱, فصل هشتم - نام خانوادگي, ش ماده ۴۱. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۵۱, فصل نهم - تعويض شناسنامه هاي موجود و نقل آن به دفاتر ثبت كل وقايع, ش ماده ۵۱. ۱۳۵۵.
قانون ثبت احوال - ماده ۷, فصل اول - كليات, ش ماده ۷. ۱۳۵۵.
قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن - الحاقیه- بند ۲, ش الحاقيه- بند ۲. ۱۳۵۵.
قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن - الحاقیه، بند ۲, ش الحاقيه، بند ۲. ۱۳۵۵.
قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن - ماده ۱۷, فصل سوم - مشاغل انتفاعي, ش ماده ۱۷. ۱۳۵۵.
قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن - ماده ۱۷, ش ماده ۱۷. ۱۳۵۵.
قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن - ماده ۴, ش ماده ۴. ۱۳۵۵.
قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن - ماده ۴, ش ماده ۴. ۱۳۵۵.