کاربرگه

Found 43 results
فیلترها: پدیدآورنده is اقبال یغمایی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۲۷
اقبال یغمایی, شناختن حالات روحی نوآموزان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۴-۴۶, ۱۳۲۷.
اقبال یغمایی, کنجکاوی در اطفال. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۱-۴۳, ۱۳۲۷.
۱۳۱۳
اقبال یغمایی, تعلیم و تربیت در کشور شیلی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۴۶-۱۴۹, ۱۳۱۳.