کاربرگه

Found 6 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه ها و قصه ها  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۰
فائقه رمزی, بابک [صفحه گرامافون]. هدهد, تهران , ص ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور،ک‍وچ‍ک‌؛ همراه با کتاب , ۱۳۵۰.
فائقه رمزی, دختر لباس قرمزی [صفحه گرامافون]. هدهد, تهران, ص ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور،ک‍وچ‍ک؛ همراه با کتاب , ۱۳۵۰.
فائقه رمزی, زشت روی خوش قلب [صفحه گرامافون]. هدهد, تهران , ص ۱ صفحه، ۳۳ دور، کوچک: همراه با کتاب , ۱۳۵۰.
فائقه رمزی, سرگذشت رویا [صفحه گرامافون]. هدهد, تهران , ص ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور،ک‍وچ‍ک؛ همراه با کتاب, ۱۳۵۰.
فائقه رمزی, سه خوک مهربان [صفحه گرامافونِ]. هدهد, تهران , ص ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور،ک‍وچ‍ک؛ همراه با کتاب , ۱۳۵۰.
فائقه رمزی, کفش دوز [صفحه گرامافون]. هدهد, تهران , ص ۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور،ک‍وچ‍ک‌؛ همراه با کتاب , ۱۳۵۰.