کاربرگه

Found 3 results
فیلترها: کلیدواژه is پژوهشگر  [برداشتن فیلترها]
۱۳۷۲
ابوالقاسم انجوی شیرازی, انجوی شیرازی، ابوالقاسم, نجوا, ش بازنویس/ پژوهشگر / نویسنده /. ۱۳۷۲.
۱۳۳۷
حسین کوهی کرمانی, کوهی کرمانی، حسین, ش پژوهشگر و گردآورنده‌ی ادبیات شفاهی/ روزنامه نگار. ۱۳۳۷.
۱۳۳۴
مهدی قلی هدایت, هدایت،‌ مهدیقلی, ش دولتمرد، پژوهشگر آموزشی، نویسنده. ۱۳۳۴.