کاربرگه

Found 39 results
فیلترها: کلیدواژه is اشرفی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
محمد بن علی شمس تبریزی, اصل موضوع. اشرفی, تهران, نوشته شده.
محمد مشیری, قرقاول. اشرفی, بی جا, ص (۳۲)ص, نوشته شده.
۱۳۵۹
منوچهر اشرف الکتابی, قصه گاو تنها. اشرفی, تهر, ص ٦٢ص, ۱۳۵۹.
۱۳۵۷
منوچهر اشرف الکتابی, پرنده ها! باغ ما همین جاست, برای کودکان و نوجوانان. اشرفی, تهران, ص ٣٥ص, ۱۳۵۷.
ویتوس دروشر, حواس اسرارآمیز حیوانات. اشرفى, تهران, ص ۲۳۲ص, ۱۳۵۷.
گزیده ای مصور از ادبیات جهان برای نوجوانان. اشرفی, تهران, ص ١٢ج, ۱۳۵۷.
مهدی آذریزدی, مثنوی بچه خوب. اشرفی, تهران, ص ٧٣ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
منوچهر اشرف الکتابی, آی نقطه، نقطه، نقطه. اشرفی, تهران, ص [٢٤]ص, ۱۳۵۶.
دین والی و ناقص, ای‌ ک‍اش‌ م‍ی‌ت‍وان‍س‍ت‍م‌, (ی‍ک‌ داس‍ت‍ان‌ ب‍اور ک‍ردن‍ی‌). اشرفی, تهران, ص (۲۴) ص, ۱۳۵۶.
لئو لیونی, پرنده طلائی. اشرفی, تهران, ص [۳۲]ص, ۱۳۵۶.
زهرا ستاری, خروس دم طلا. اشرفی, تهران, ص ١٦ص, ۱۳۵۶.
مهدی آذریزدی, قصه های تازه از کتابهای کهن برای کودکان‌, مجموعه کامل ده دفتر در یک کتاب. اشرفی, تهران‌, ص ۴۸۸ ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
جولیا کانینگهام (وولفولک), بازیگر. اشرفى, تهران, ص ۸۸ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۳
مصطفی زمانی, شتر صالح. اشرفی, تهران, ص ٥٥ص, ۱۳۵۳.
مصطفی زمانی, گلستان آتش. اشرفی, تهران, ص ٥٩ ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
پ‍ن‍ج‌ ‌اف‍س‍‍ان‍ه‌, درب‍‍اره‌ ح‍ی‍و‌ان‍‍ات‌، ب‍رگ‍زی‍ده‌ ‌از م‍ن‍‍اب‍‍ع‌ ‌ای‍ر‌ان‍‍ی. اشرفی, تهران, ص ۷۶ص‌, ۱۳۵۲.
محمد م‍شی‍ری‌, سگ. اشرفی, تهران, ص ۳۸ ص, ۱۳۵۲.
م‍ح‍م‍د م‍ش‍ی‍ری‌, کبوتر. اشرفي, تهران, ص ۳۹ ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
مارک تواین, بشر چیست؟. اشرفی, تهران, ص ١٣٤ص, ۱۳۵۱.
محمد مشیری, پرورش قناری. اشرفی, تهران, ص ٨٤ص, ۱۳۵۱.
قصه سه نارنج, چند افسانه از کشور اسپانیا. اشرفی, تهران, ص ٦٦ص, ۱۳۵۱.
مهدی آذریزدی, گربه ناقلا. اشرفی, تهران, ص ۲۷ ص, ۱۳۵۱.
مصطفی زمانی, لقمان حکیم. اشرفی, تهران, ص ٦٧ ص, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
محسن بن علی تنوخی, ب‍‍اف‍ن‍ده‌ د‌ان‍ن‍ده‌, ی‍ک‌ ق‍ص‍ه‌ ‌از "ج‍‍ام‍‍ع‌ ‌ال‍ح‍ک‍‍ای‍‍ات‌ د‌ه‍س‍ت‍‍ان‍‍ی‌". ‌اش‍رف‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۵۴ص‌, ۱۳۵۰.
حسن بن علی نظام الملک, ح‍ق‌ و ن‍‍اح‍ق‌, ی‍ک‌ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌از "س‍ی‍‍اس‍ت‌ ن‍‍ام‍ه‌" خ‍و‌اج‍ه‌ ن‍ظ‍ام‌ ‌ال‍م‍ل‍ک‌. اشرفی, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۵۲ ص, ۱۳۵۰.
الیاس بن یوسف نظامی, خ‍ی‍ر و ش‍ر, ی‍ک‌ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌از ‌ه‍ف‍ت‌ گ‍ن‍ب‍د "ن‍ظ‍ام‍‍ی‌ گ‍ن‍ج‍و‌ی‌". ‌اش‍رف‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۵۵ص‌, ۱۳۵۰.
فضل الله مهتدی (صبحی), ع‍م‍و ن‍وروز. اشرفی‌, تهران, ص ۱۲۸ص, ۱۳۵۰.
مهدی آذریزدی, ق‍ص‍ه‌‌ ه‍‍ا و م‍ث‍ل‌‌ ه‍‍ا, ن‍م‍ون‍ه ‌‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ‌از م‍ث‍ل‌‌ ه‍‍ا‌ی‌ ق‍ص‍ه‌ د‌ار. ‌اش‍رف‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۸۰ص‌, ۱۳۵۰.
مهدی آذریزدی, هشت بهشت, هشت اثر منظوم. اشرفی, تهران, ص ۴۴ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
مصطفی زمانی, ادریس فضانورد. اشرفی, تهران, ص ٦٢ ص, ۱۳۴۹.
مصطفی زمانی, بهشت زمین. اشرفی, تهران, ص ٦٧ ص, ۱۳۴۹.
مصطفی زمانی, ننه حواء. اشرفی, تهران, ص ۵۹ ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
محمود کیانوش, دهکده نو, چند قصه ایرانی. اشرفی, تهران, ص ٤٣ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۶
مهدی آذریزدی, م‍رد و ن‍‍ام‍رد, ی‍ک‌ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌از ‌ه‍ز‌ار و ی‍ک‌ ش‍ب‌. اشرفی, تهران, ص ۱۱۰ص‌, ۱۳۴۶.
۱۳۴۵
محمد بن عبدالملک ابن طفیل, ب‍چ‍ه‌ ‌آدم‌, ق‍ص‍ه‌ س‍‍اده‌ و ک‍وت‍‍اه‌ "ح‍‍ی‌ب‍ن‌ی‍ق‍ظ‍ان‌". ‌اش‍رف‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۸۹ص, ۱۳۴۵.
مهد‌ی ‌‌آذریزد‌ی‌, ش‍‍ع‍ر ق‍ن‍د و ‌ع‍س‍ل‌، ی‍‍ا، ح‍ک‍‍ای‍ت‌ پ‍ش‍ه‌ و زن‍ب‍ور ‌ع‍س‍ل‌ و گ‍‍او. اشرفی, تهران, ص ۲۱ص, ۱۳۴۵.
محمد مشیری, قو. اشرفی, تهران, ص (۳۲)ص, ۱۳۴۵.