کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه تكرار پذیر and پدیدآورنده is ابوالقاسم انجوی شیرازی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۳
ابوالقاسم انجوی شیرازی, قصه های ایرانی. امیركبیر, تهران, ص ٢١١ص, ۱۳۵۳.