کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is کیکاوس بن اسکندرعنصر المعالی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۲
کیکاوس بن اسکندر عنصرالمعالی, داستانهای قابوس نامه. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٥٨ص, ۱۳۵۲.