کاربرگه

Found 3 results
فیلترها: کلیدواژه is یوهانا اشپیری(هویسر)  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۴
یوهانا (هویسر) اشپیری, سرگذشت هایدی. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص ٢٩۵ص, ۱۳۵۴.
یوهانا (هویسر) اشپیری, هدی در مزرعه. بامداد, تهرا, ص ١٧ص, ۱۳۵۴.
۱۳۴۷
یوهانا (هویسر) اشپیری, هایدی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ ص, ۱۳۴۷.