کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب and پدیدآورنده is مرتضی پاسدار  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
مرتضی پاسدار, آهو و جریان رود... شهاب، الهام, تهران, ص ٢٤ص, نوشته شده.
۱۳۵۶
مرتضی پاسدار, ناامیدی گناه بزرگی است... الهام, [تهران], ص ٢٤ص, ۱۳۵۶.