کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب and پدیدآورنده is لوییس زاکس  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
لوییس زاکس, ابزارهای دانشمندان(۱۵). ص ص١٥, نوشته شده.
۱۳۵۳
رودا گلدستین, ابزارهای دانشمندان. [اميركبير]، كتابهاى طلائى, تهران, ص ۶۴ص, ۱۳۵۳.