کاربرگه

Found 6 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب and پدیدآورنده is مجید راستی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
مجید راستی, آقا بزه و روباه غریبه, قصه اى براى کودکان. شهاب، الهام, تهران, ص ٢٧ص, نوشته شده.
مجید راستی, پسرک دست فروش. ارشاد, بی جا, ص ٢٠ص, نوشته شده.
مجید راستی, پسرک و خورشید. بامداد, تهرا, ص ١٩ص, نوشته شده.
۱۳۵۷
مجید راستی, من تفنگ می خوام, (چند طرح ساده از زندگی کودکان) برای نوجوانان. الهام, تهران, ص ٣٨ ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
مجید راستی, تفنگ کهنه. نشر ارشاد, تهران, ص ٢٠ص, ۱۳۵۶.
مجید راستی, من هیولا نیستم. ارشاد, تهران, ص ١٩ص, ۱۳۵۶.