کاربرگه

Found 7 results
فیلترها: کلیدواژه is فریدون بدره ای  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
مارتین لئون کین, شگفتیهای شیمی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٨ ص, ۱۳۵۷.
۱۳۴۹
انید بلایتن, پرستوى حرف‏ نشنو. اميركبير، كتابهاى‏طلائى, تهران, ص [۱۱] ص, ۱۳۴۹.
استر هریس هایلند, شگفتیهای ریاضیات. امیركبیر، كتابهای طلائی, تهران, ص ٤٨ ص, ۱۳۴۹.