کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: کلیدواژه is توران میرهادی (خمارلو) and پدیدآورنده is توران میرهادی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۹
سوسن سلطان محمدی و میرهادی, توران, تحلیلی از خواندنی های مناسب کودکان قبل از دبستان سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷, ش کتابداری. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۱۳۰ص., ۱۳۵۹.
۱۳۵۱
جواد پارسای جاوید, فهرست کتاب های مناسب شورای کتاب کودک (دستنویس). آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۹ص‌, ۱۳۵۱.
۱۳۴۱
محمد مشایخی, تشکیل شورای کتاب کودک(دستنویس). آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۴۱.