کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is توران میرهادی (خمارلو) and پدیدآورنده is سوسن سلطان محمدی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۹
سوسن سلطان محمدی و میرهادی, توران, تحلیلی از خواندنی های مناسب کودکان قبل از دبستان سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷, ش کتابداری. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۱۳۰ص., ۱۳۵۹.