کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: کلیدواژه is توران میرهادی (خمارلو) and پدیدآورنده is گوته کلینبرگ  [برداشتن فیلترها]
۱۳۶۳
گوته کلینبرگ, میرهادی (خمارلو), توران, و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : در باب افسانه ها و اسطوره ها برای کودکان و نوجوانان عصر ما. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢١٣]–٢١٤, ۱۳۶۳.