کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is توران میرهادی (خمارلو) and پدیدآورنده is میراکلیس، میخائیل  [برداشتن فیلترها]
۱۳۶۳
میراکلیس، میخائیل, میرهادی (خمارلو), توران, و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, آنچه از کنگره آموختیم : افسانه ها و محتوای تربیتی آنها. در جعفرنژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٢١٩]-٢٢١, ۱۳۶۳.