کاربرگه

Found 37 results
فیلترها: کلیدواژه is گزارش و جزوه  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
برنامه ایجاد موزه تاریخ طبیعی و باغ وحش بزرگ تهران در دوران برنامه عمرانی پنجم کشور. سازمان حفاظت محیط زیست, تهران, ص ۲۴ص., نوشته شده.
تقویم اهم فعالیت های چهل ساله یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل), به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس یونیسف ۲۰ آذر ۱۳۲۵ (۱۱ دسامبر ۱۹۴۶), ش یونیسف. دفتر جمهوری اسلامی ایران. دفتر یونیسف در ایران, تهران, ص ۸ص.: مصور، سیاه و سفید, نوشته شده.
فرخ صادقی, دوره‌ ‌ه‍ف‍د‌ه‍م‌ ‌آم‍وزش‌ ک‍ت‍‍اب‍د‌ار‌یادبیات کودک. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش ‌ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌، ‌ام‍ور ‌آم‍وزش, ص ۲۱ ص, نوشته شده.
محمد هادی محمدی, روش شناسی، کشف و دریافت ارزش در ادبیات داستانی کودکان. بی نا, بی جا, ص ۳ج., نوشته شده.
طرح مقدماتی اصلاح آموزش و پرورش کشور, ش ایران. وزارت آموزش و پرورش. اداره کل مطالعات و برنامه ها. وزارت آموزش و پرورش، اداره کل مطالعات و برنامه ها, تهران, ص ۴۳ص., نوشته شده.
فهرست کتاب برای کودکان و نوجوانان (سال ۱۳۴۲-۱۳۴۳), ش شورای کتاب کودک. شورای کتاب کودک, تهران, ص ۲۳ص., نوشته شده.
کتابخانه های روستایی و کتابخانه های سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, تهران, ص ۳۸ص., نوشته شده.
کتابهای ماه. کتابهای ماه، انجمن ناشران کتاب, تهران, ص ۱۴ص., نوشته شده.
م‍رک‍ز ت‍ول‍ی‍د ت‍ئ‍‍ات‍ر و ت‍ئ‍‍ات‍ر ‌ع‍روس‍ک‍‍ی‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌, تهران, ص (٣٨) ص, نوشته شده.
۱۳۸۱
گ‍ز‌ارش‌ ف‍‍ع‍‍ال‍ی‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ک‍ت‍‍اب‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ‌ان‍ت‍ش‍‍ار‌ات از سال ۱۳۴۵ تا سال ۱۳۸۰‌. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۱۴ص, ۱۳۸۱.
گ‍ز‌ارش‌ ف‍‍ع‍‍ال‍ی‍ت ‌‌ه‍‍ا‌ی‌ م‍رک‍ز گ‍ر‌اف‍ی‍ک‌ و‌ س‍‍ای‍ر ف‍‍ع‍‍ال‍ی‍ت‌‌ ه‍‍ا‌ی‌ و‌اح‍د ‌ان‍ت‍ش‍‍ار‌ات‌ از سال ۱۳۴۸ تا سال ۱۳۸۰. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان, تهران, ص ٢٢ ص, ۱۳۸۱.
گ‍ز‌ارش‌ مرکز پژوهش های فرهنگی و اجتماعی (۱۳۴۹- ۱۳۸۰). ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش ‌ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۲۲ص, ۱۳۸۱.
۱۳۵۸
به مناسبت دوازدهمین سالگرد صمد. سازمان جوانان انقلابی, تهران, ص ۵۴ص., ۱۳۵۸.
۱۳۵۷
گ‍ز‌ارش‌ س‍‍الان‍ه‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ۲۵۳۶ ۱۳۵۶‌. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌،رو‌اب‍ط ‌ع‍م‍وم‍‍ی‌, تهران, ص [۱۲۸]ص‌, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
گ‍ز‌ارش‌ س‍‍الان‍ه‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ۲۵۳۵ ۱۳۵۵‌. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌، رو‌اب‍ط ‌ع‍م‍وم‍‍ی, تهران, ص ١٦٠ ص, ۱۳۵۶.
سیمین طوسیانی, م‍‍ه‍د ک‍ودک. وز‌ارت‌ ک‍ش‍‍اورز‌ی‌ و ‌ع‍م‍ر‌ان‌ روس‍ت‍‍ای‍‍ی‌، م‍رک‍ز ‌ان‍ت‍ش‍‍ار‌ات‌‌آم‍وزش‍‍ی‌، م‍رک‍ز م‍ل‍‍ی‌ ‌آم‍وزش‌ ب‍زرگ‍س‍‍الان‌، و‌اح‍د س‍و‌اد‌آم‍وز‌ی‌ ت‍‍اب‍‍ع‍‍ی, تهران, ص ٣٩ ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
گ‍ز‌ارش‌ س‍‍الان‍ه‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ۲۵۳۴ ۱۳۵۴. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌، رو‌اب‍ط ‌ع‍م‍وم‍‍ی, تهران, ص [۱۷۲]ص‌, ۱۳۵۵.
مهرداد نبیلی, م‍د‌ارس‌ ت‍ج‍رب‍‍ی. وز‌ارت‌ ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، س‍‍ازم‍‍ان‌پ‍ژو‌ه‍ش‌ و ن‍وس‍‍از‌ی‌ ‌آم‍وزش‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۱ج‌ (ش‍م‍‍اره‌ گ‍ذ‌ار‌ی‌ گ‍ون‍‍اگ‍ون‌), ۱۳۵۵.
۱۳۵۴
م‍ج‍م‍‍ع‌ ب‍ی‍ن‌‌ال‍م‍ل‍ل‍‍ی‌ ‌ادب‍ی‍‍ات‌ ک‍ودک‍‍ان‌ در خ‍دم‍ت‌ ‌آش‍ن‍‍ای‍‍ی‌ و ‌ه‍م‍ک‍‍ار‌ی‌ ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی، ۳۱- ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۴، تهران‌. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌، کمیسیون ملی یونسکو در ایران، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد, تهران, ص (١٢)ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۳
گ‍ز‌ارش‌ س‍‍الان‍ه‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ۱۳۵۲. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌، رو‌اب‍ط ‌ع‍م‍وم‍‍ی, تهران, ص ۱۷۵ص‌, ۱۳۵۳.
علی پورطائی, م‍ق‍‍ای‍س‍ه‌ چ‍ن‍د ج‍ن‍ب‍ه‌‌ا‌ی‌ س‍‍ازم‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ رف‍‍ا‌ه‍‍ی‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ج‍و‌ان‍‍ان‌ در ت‍‍ه‍ر‌ان‌ وش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا، ب‍‍ا‌ ی‍ک‍دی‍گ‍ر. د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ت‍‍ه‍ر‌ان‌، د‌ان‍ش‍ک‍ده‌ ‌ع‍ل‍وم ‌‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌ و ت‍‍ع‍‍اون‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍ط‍ال‍‍ع‍‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍‍ات‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌، ب‍خ‍ش‌ رو‌ان‍ش‍ن‍‍اس‍‍ی ‌‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌, تهران, ص ۲۷ ص‌, ۱۳۵۳.
۱۳۵۲
برنامه آموزش کتابداران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مرکز آموزش, تهران, ص ۴۳ص., ۱۳۵۲.
گ‍ز‌ارش‌ س‍‍الان‍ه‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ۲۵۳۱ ۱۳۵۱. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌، دف‍ت‍ر‌اطلا‌ع‍‍ات‌ و رو‌اب‍ط ‌ع‍م‍وم‍‍ی, تهران, ص ۱۱۲ص‌, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
گ‍ز‌ارش‌ س‍‍الان‍ه‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ۲۵۳۰ ۱۳۵۰. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌، دف‍ت‍ر‌اطلا‌ع‍‍ات‌ و رو‌اب‍ط ‌ع‍م‍وم‍‍ی, تهران, ص [۴۷]ص‌, ۱۳۵۱.
۱۳۵۰
علی پورطائی, ب‍ررس‍‍ی‌ و ‌ارزی‍‍اب‍‍ی‌ س‍‍ازم‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ رف‍‍ا‌ه‍‍ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ج‍و‌ان‍‍ان‌ در ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا‌ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌‌ ای‍ر‌ان. د‌ان‍ش‍گ‍‍اه‌ ت‍‍ه‍ر‌ان‌، م‍وس‍س‍ه‌م‍ط‍ال‍‍ع‍‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍‍ات‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی‌، ب‍خ‍ش‌ رو‌ان‍ش‍ن‍‍اس‍‍ی‌ ‌اج‍ت‍م‍‍ا‌ع‍‍ی, تهران, ص ۱۷۰ ص‌, ۱۳۵۰.
گ‍ز‌ارش‌ س‍‍الان‍ه‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ۲۵۲۹ ۱۳۴۹. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌، دف‍ت‍ر‌اطلا‌ع‍‍ات‌ و رو‌اب‍ط ‌ع‍م‍وم‍‍ی, تهران, ص ٤٩ ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
طرح مقدماتی تامین آموزش فرزندان کارگر, ش ایران. وزارت کار و امور اجتماعی. دفتر مطالعات. وزارت کار و امور اجتماعی, تهران, ص ۲۱ص., ۱۳۴۹.
گ‍ز‌ارش‌ س‍‍الان‍ه‌ ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍و‌ان‍‍ان‌ ۲۵۲۸ ۱۳۴۸‌. ک‍‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ر‌ی‌ ک‍ودک‍‍ان‌ و ن‍وج‍ون‍‍ان‌، دف‍ت‍ر‌ اطلا‌ع‍‍ات‌ و رو‌اب‍ط ‌ع‍م‍وم‍‍ی, تهران, ص ۱۸ص‌, ۱۳۴۹.
۱۳۴۷
خسرو اسدی, بررسی مختصری پیرامون عدم تمرکز در آموزش و پرورش کشور. سازمان برنامه و بودجه, تهران, ص ۴۳ص., ۱۳۴۷.
۱۳۴۶
یادنامه جبار باغچه بان. ص [۳۳] ص.: عکس, ۱۳۴۶.
۱۳۴۵
خسرو اسدی, خلاصه طرح بررسی گزارش اجرا و نتیجه گیری های ارزیابی سپاه دانش. سازمان برنامه و بودجه, تهران, ص ۷۵ص., ۱۳۴۵.
احمد حسین قاسمی, مبارزه با بیسوادی و روشهای جدید آن, ش ایران. وزارت آموزش و پرورش. کمیته اجرای طرح بین المللی مبارزه با بیسوادی در ایران. وزارت آموزش و پرورش, تهران, ص ۲۱ص., ۱۳۴۵.
۱۳۴۴
فخرالسادات امین, تأثیر تماشای برنامه های تلویزیون در معلومات عمومی دانش آموزان. سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی، موسسه تحقیقات و مطالعات تربیتی, تهران, ص ۱۸ص.: جدول.- (مجموعه گزارش های تحقیقی؛۳: نشریه شماره ۱۵), ۱۳۴۴.
توران میرهادی, گزارش نهائی سمینار منطقه ای ادبیات کودکان و نوجوانان تهران - ۱۳۴۴. دانشسرای عالی سپاه دانش, تهران, ۱۳۴۴.
۱۳۴۳
مری گیورز, کتابخانه مدرسه. شورای کتاب کودک, [تهران, ص ٦ ص, ۱۳۴۳.
۱۳۳۶
عباس یمینی شریف, باشگاه تربیتی روش نو برای بچه ها. [روش نو], [تهران], ص ص ١٨, ۱۳۳۶.