کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، کلیدواژه است and پدیدآورنده is اداره معارف و اوقاف آذربایجان  [برداشتن فیلترها]
۱۳۰۸
اداره معارف و اوقاف آذربایجان, درخ‍واس‍ت‌ اج‍ازه‌ ت‍اس‍ی‍س‌ م‍درس‍ه‌ ن‍س‍وان‌. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۰۸.