کاربرگه

Found 9 results
فیلترها: کلیدواژه is کتابشناسی موضوعی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
کتابهای ماه. کتابهای ماه، انجمن ناشران کتاب, تهران, ص ۱۴ص., نوشته شده.
۱۳۶۲
فاطمه مرتضایی فرد و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, نمایه موضوعی کتابهای اطلاعاتی کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۶ سال بین سالهای ۱۳۵۵-۱۳۶۰, ش کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۶۲.
۱۳۵۸
جعفر صارم صفاری و قزل ایاغ (بهروزی), ثریا, سیر موضوعی ترجمه در داستانهای کودکان و نوجوانان در سالهای ۴۰ الی ۵۷, ش کتابداری. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۱۵۲ ص., ۱۳۵۸.
۱۳۵۲
محمود حقیقی و آهی (ایمن), لیلی, کتابشناسی توصیفی کتابهای مناسب برای نوجوانان, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
بدری ارباب شیرانی و آهی (ایمن), لیلی, فهرست تحلیلی کتابهای کودکان برای کتابخانه دبستان, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۵۱.
۱۳۴۸
آذر پورآذر و آهی (ایمن), لیلی, فهرست تحلیلی کتابهای کودکان برای کتابخانه دبستان, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
ابوالفضل امیردیوانی و نورصالحی, فهرست توصیفی کتابهای مفید برای دبیرستانها, ش کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ۱۳۴۷.