کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is پایان نامه and پدیدآورنده is لیلی توفیقی داریان  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۸
لیلی توفیقی داریان, ویژگی زن در کتابهای داستانی کودکان ۵-۱۲ ساله, ش جامعه شناسی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون, تهران, ص ۳۸ص., ۱۳۵۸.