کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: رستم و سهراب (نمایش)، کلیدواژه است  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
غلامحسین مفید, ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ رس‍ت‍م‌ و س‍ه‍راب‌. آرشیو م‍رک‍ز تولید‍ تئ‍ات‍ر ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌, ص ۱۶ص, نوشته شده.
۱۳۱۹
غلامحسین‌ مفید, پ‍ی‍ئ‍س‌ - رس‍ت‍م‌ س‍ه‍راب(دستنویس). آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳۳ص‌, ۱۳۱۹.