کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: نمايشنامه، کلیدواژه است  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
غلامحسین مفید, ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ رس‍ت‍م‌ و س‍ه‍راب‌. آرشیو م‍رک‍ز تولید‍ تئ‍ات‍ر ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌, ص ۱۶ص, نوشته شده.
۱۳۳۶
غلامحسی‍ن‌ مفید, پ‍ی‍س‌ م‍وش‌ گ‍رب‍ه‌. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۶۵ص, ۱۳۳۶.