کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is وزیردارایی و رئیس کل دارایی وزارت فرهنگ  [برداشتن فیلترها]
۱۳۲۳
وزیردارایی و رئیس کل دارایی وزارت فرهنگ, استخدام جبار باغچه بان. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۶ص, ۱۳۲۳.