کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: کلیدواژه is حکومت اصفهان and پدیدآورنده is حکومت اصفهان  [برداشتن فیلترها]
۱۳۱۳
کفیل اداره معارف و اوقاف, تجدید امتیاز آموزشگاه. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ۱۳۱۳.
کفیل اداره معارف و اوقاف, م‍وس‍س‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍وران‌ در اص‍ف‍ه‍ان‌. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ۱۳۱۳.
حکومت اصفهان, موسسه اطفال یتیم ،نابینا وناشنوا. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۳۱ص, ۱۳۱۳.
۱۳۰۷
وزارت داخله, متحدالمآل. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۳ص, ۱۳۰۷.