کاربرگه

Found 17 results
فیلترها: کلیدواژه is قانون کار  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۳
قانون کار کشاورزی - ماده ۱۲, فصل سوم - شرايط كار زنان و اطفال, ش ماده ۱۲. ۱۳۵۳.
قانون کار کشاورزی - ماده ۱۳, فصل سوم - شرايط كار زنان و اطفال, ش ماده ۱۳. ۱۳۵۳.
۱۳۴۰
قانون کار - ماده ۷۹, ش ماده ٧٩. ۱۳۴۰.
۱۳۳۱
وض‍‍ع‌ ‌اس‍ف‌ ‌آور ک‍ودک‍‍ان‌ در ک‍‍ارخ‍‍ان‍ه‌‌ ه‍‍ا. ح‍م‍‍ای‍ت‌ ک‍ودک‍‍ان, ص ١٦- ١٨, ۱۳۳۱.
۱۳۳۰
وضع بهداشتی کودکان خردسال در ایران, شرایط و قوانین مربوط به مادر و کودک ". حمایت کودکان, ص ٩-١٦, ۱۳۳۰.
۱۳۲۵
قانون کار - ماده ۱۰, فصل چهارم - شرايط كار زنان و كودكان, ش ماده ۱۰. ۱۳۲۵.
قانون کار - ماده ۱۱, فصل چهارم - شرايط كار زنان و كودكان, ش ماده ۱۱. ۱۳۲۵.
قانون کار - ماده ۱۲, فصل چهارم - شرايط كار زنان و كودكان, ش ماده ۱۲. ۱۳۲۵.
قانون کار - ماده ۱۳, فصل چهارم - شرايط كار زنان و كودكان, ش ماده ۱۳. ۱۳۲۵.
قانون کار - ماده ۲۶, فصل نهم: مزد, ش ماده ۲۶. ۱۳۲۵.
قانون کار - ماده ۸, فصل دوم - مدت كار, ش ماده ۸. ۱۳۲۵.
قانون کار - ماده ۸, فصل چهارم - شرايط كار زنان و كودكان, ش ماده ۸. ۱۳۲۵.
قانون کار - ماده ۹, فصل چهارم - شرايط كار زنان و كودكان, ش ماده ۹. ۱۳۲۵.