کاربرگه

Found 2 results
فیلترها: کلیدواژه is کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان and پدیدآورنده is توران میرهادی (خمارلو)  [برداشتن فیلترها]
۱۳۶۳
توران میرهادی (خمارلو), استفاده از طرحهای قصه های عامیانه در افسانه های نو. در جعفر نژاد، آتش. ٣٩ مقاله درباره ادبیات کودکان. تهران: شورای کتاب کودک, ص ص. [٨٥]–٨٩, ۱۳۶۳.
۱۳۵۶
توران میرهادی (خمارلو), سیر تحول ادبیات کودکان در ایران. گزارش شورای کتاب کودک, صص ۱۳–۱۷, ۱۳۵۶.