کاربرگه

Found 7 results
فیلترها: کلیدواژه is احمد قاسمی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۳
احمد حسین قاسمی, ماریا مونتسوری. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۸۹-۱۹۲, ۱۳۵۳.
احمد حسین قاسمی, نقش حساس خانواده در تربیت کودکان. مکتب مام, ص ۵-۸، ۵۶, ۱۳۵۳.
احمد حسین قاسمی, نقش معلمان روستایی. مکتب مام, ص ۳۹-۴۱, ۱۳۵۳.
۱۳۴۵
احمد حسین قاسمی, مبارزه با بیسوادی و روشهای جدید آن, ش ایران. وزارت آموزش و پرورش. کمیته اجرای طرح بین المللی مبارزه با بیسوادی در ایران. وزارت آموزش و پرورش, تهران, ص ۲۱ص., ۱۳۴۵.
۱۳۴۳
احمد حسین قاسمی, تحلیل آماری از وضع تعلیمات ابتدایی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۵-۱۹, ۱۳۴۳.