کاربرگه

Found 16 results
فیلترها: کلیدواژه is تلخیص  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
اژدهای سبز. غزالی, تهران, ص ١١٢ص, نوشته شده.
ژول ورن, جزیره اسرارآمیز. امیرکبیر، کتابهای طلائی, [تهران], ص ٤٥ ص, نوشته شده.
چارلز دیکنز, دیوید کاپرفیلد. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص [٤٦] ص, نوشته شده.
سندباد بحری. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص [٣٢] ص, نوشته شده.
۱۳۵۴
ژول ورن, ۵ هفته در بالن. غزالی, تهران, ص ٢٤٧ ص, ۱۳۵۴.
مارک تواین, هکل بری فین. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٠ ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۲
رابرت لوئی استیونسون, جزیره گنج. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ ص, ۱۳۵۲.
هرمان ملویل, نهنگ سفید. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ ص, ۱۳۵۲.
۱۳۵۰
مارک تواین, شاهزاده و گدا. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۸
آلکساندر دوما, سه تفنگدار. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٧ ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
چارلز دیکنز, آرزوهای بزرگ. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص [٥٣] ص, ۱۳۴۷.
هوارد ملوین فاست, اسپارتاکوس. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣٢ ص, ۱۳۴۷.
ژول ورن, دور دنیا در هشتاد روز. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٥ ص, ۱۳۴۷.
۱۳۴۵
آلکساندر دوما, کنت مونت کریستو. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٣ ص, ۱۳۴۵.
۱۳۴۴
سفرهای مارکوپولو. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٠ ص, ۱۳۴۴.