کاربرگه

Found 3 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان ترکى  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
رحیم شریف مهر, علم مقدس, و چند داستان دیگر از محال آلان بر آغوش. ساوالان, تبریز, ص ٤٤ص, ۱۳۵۷.
گزیده ای مصور از ادبیات جهان برای نوجوانان. اشرفی, تهران, ص ١٢ج, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
سلیمان ولی اف, ایبیش. معلم, تهران, ص ١٠٨ص, ۱۳۵۶.