کاربرگه

Found 8 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه ها و قصه های یونانی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
جین واتسون (ورنر), همکاری حیوانات. پدیده, بی جا, ص ٢٣ص, نوشته شده.
۱۳۵۳
سفید برفی و گل سرخ. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٣١ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۰
ازوپ, اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ آی‍س‍وپ‌. بامداد, تهرا, ص ۱۱۹ص‌, ۱۳۵۰.
بارباراکر ویلسن, افسانه های یونانی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ١٤٥ص, ۱۳۵۰.
۱۳۴۸
امیل ژنه, داستانهای یونان باستان‌. بنگاه ترجمه و نشر كتاب‌, تهران‌, ص ۳۰۳ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۶
هرکول. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٢ ص, ۱۳۴۶.