کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is م‍‍ه‍د‌ی ‌‌آذری‍زد‌ی‌ and پدیدآورنده is الیاس بن یوسف نظامی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۰
الیاس بن یوسف نظامی, خ‍ی‍ر و ش‍ر, ی‍ک‌ د‌اس‍ت‍‍ان‌ ‌از ‌ه‍ف‍ت‌ گ‍ن‍ب‍د "ن‍ظ‍ام‍‍ی‌ گ‍ن‍ج‍و‌ی‌". ‌اش‍رف‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۵۵ص‌, ۱۳۵۰.