کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان طنزآمیز and پدیدآورنده is ویلهلم کارل گریم  [برداشتن فیلترها]
۱۳۴۵
ویلهلم کارل گریم, سلطان ریش بزی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٤٢ ص, ۱۳۴۵.