کاربرگه

Found 1 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان طنزآمیز and پدیدآورنده is احمد سروشیان  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
احمد سروشیان, ملا و پسرش. غزالی, تهران, ص ١١٢ص, نوشته شده.