کاربرگه

Found 7 results
فیلترها: کلیدواژه is فریدون تنکابنی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۵
فریدون تنکابنی, سفر به بیست و دو سالگی, داستان برای نوجوانان. رز, تهران, ص ٣١ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۲
فریدون تنکابنی, خ‍وان‍دن‍ی‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ر دا س‍ت‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ : خلاصه متن سخرانی فریدون تنکابنی. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۵ص, ۱۳۵۲.
لیلی آهی (ایمن), سومین سمینارادبیات کودکان. آرشیو شورای کتاب کودک ، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۲ص, ۱۳۵۲.
۱۳۳۹
فریدون تنکابنی, مردی در قفس. سازمان مطبوعاتی گلستان, تهران, ص ٨٠ص, ۱۳۳۹.