کاربرگه

Found 91 results
فیلترها: کلیدواژه is داستان روسی  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
یوری ناگی بین, استخرهای پاکیزه, داستانها. بنگاه نشریات پروگرس, مسكو, ص ١٦٧ص, نوشته شده.
چنگیز آیتماتوف, الوداع، گل ساری!, دو داستان. پروگرس, مسکو, ص ٣٩٨ص, نوشته شده.
ا. فریبرگ, بایو. گوتنبرگ, تهران, ص [١٢]ص, نوشته شده.
ایلیا یاکوولیویچ مارشاک, بچه گربه لجباز. گوتنبرگ, تهران, ص ١٣ ص, نوشته شده.
شکور بک بیشن علی یف, بره شاخدار. پروگرس, بی ج, ص [٢٢] ص, نوشته شده.
بارانووا, بورکا و سگش تیاپا, حکایت درباره سگهائی ولگرد که بعدا شهرت یافته اند. پروگرس, مسکو, ص ١٦٧ص, نوشته شده.
آرکادی پتروویچ گایدار, تیمور و گروه او. پروگرس, بی ج, ص ٩٢ص, نوشته شده.
ی‍وگ‍ن‍ی‌ پ‍رم‍ی‍ی‍اک‌, چ‍گ‍ون‍ه‌ خ‍ورش‍ی‍د ب‍رق‌ ای‍ج‍اد م‍ی‌ک‍ن‍د. گ‍وت‍م‍ب‍رگ, تهران, ص ۲۴ ص, نوشته شده.
ب. ژتیکف, چگونه من انسان کوچولوئی را صید کردم، خانه کوچولوی سفید. گوتمبرگ, بی جا, ص [٣٢] ص, نوشته شده.
چند داستان برای کودکان و نوجوانان, از ادبیات روس. گوتنبرگ, بی جا, ص ١٩٢ص, نوشته شده.
چند نوول از آثار نویسندگان شوروی. پروگرس, بی ج, ص ٣١٢ص, نوشته شده.
زینائیدا الکساندروا, خرسک من. پروگرس, مسکو, ص [١٦]ص, نوشته شده.
ای. کولمو گورتسوا, خرسک من (۱۳). ص [۱۳], نوشته شده.
ای. کولمو گورتسوا, خرسک من (۵). ص [۵], نوشته شده.
ای. کولمو گورتسوا, خرسک من (۷). ص [۷], نوشته شده.
ی. راچیف, خروسک تاج طلائی (۱). ص ص [۱], نوشته شده.
ی. راچیف, خروسک تاج طلائی (۳). ص ص [٣], نوشته شده.
ی. راچیف, خروسک تاج طلائی (۹). ص ص[۹], نوشته شده.
آرکادی پتروویچ گایدار, داستان سر جنگی و راز نگهداری مالشیش کیبالشیش. ارمغان, بی ج, ص ٣٢ص, نوشته شده.
آناتولی گئورگی یویچ آلکسین, داستانی بسیار هولناک, رمان جنایی و پلیسی که دانش آموزی بنام آلیک دتکین نوشته است. پروگرس, بی ج, ص ١٣٣ص, نوشته شده.
فاضل اسکندر, داستانی چند, وقتی که من یابنده ای خوش شانس بودم. پروگرس, مسکو, ص ٢٢٧ص, نوشته شده.
نیکالای نیکالایویچ نوسوف, در دبستان و در خانه. گوتنبرگ, بی جا, ص ١٧٩ص, نوشته شده.
روویم ایسایویچ فرایرمان, دینگو سگ وحشی, یا داستان نخستین عشق. پروگرس, بی ج, ص ٢١٨ص, نوشته شده.
نیکالای نیکالایویچ نوسوف, ستارگان در زیر باران, حکایات و داستانها برای کودکان. پروگرس, مسکو, ص ١٢٧ص, نوشته شده.
مختار عوض اف, صدای تیر در گردنه. پروگرس, بی ج, ص ١٧٣ص, نوشته شده.
ولادیمیر ولادیمیروویچ مایاکوفسکی, کره اسب آتشین. کتاب موج, تهران, ص [٣٠]ص, نوشته شده.
کلنگهای زود پرواز(۱۰۵). ص ص ۱۰۵, نوشته شده.
کلنگهای زود پرواز(۲۲). ص ص ۲۲, نوشته شده.
کلنگهای زود پرواز(۴۷). ص ص ۴۷, نوشته شده.
کودکان و جانوران (۱۱۹). ص ۱۱۹, نوشته شده.
کودکان و جانوران (۱۳). ص ۱۳, نوشته شده.
کودکان و جانوران (۵). ص ۵, نوشته شده.
ماکسیمکا(۴۶). ص ۴۶, نوشته شده.
ماکسیمکا(۶۸). ص ۶۸, نوشته شده.
ماکسیمکا(۸). ص ۸, نوشته شده.
آناتولی نا ریباکوف, مرغ روئین. پروگرس, بی ج, ص ٢١٢ص, نوشته شده.
چیژکوف, من سوار ابر پرواز کردم (۴). ص [۴], نوشته شده.
چیژکوف, من سوار ابر پرواز کردم (۶). ص [۶], نوشته شده.
چیژکوف, من سوار ابر پرواز کردم (۸). ص [٨], نوشته شده.
کریلف, نخستین شکار (۱۴). ص [۱۴], نوشته شده.