کاربرگه

Found 14 results
فیلترها: کلیدواژه is داريوش عباداللهی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
داریوش عباداللهی واحد, کوه‏نوردانحماسه برزین: قصه‏اى براى نوجوانان. سرود، نشر كتاب كودكان و نوجوانان وابسته به انتشارات ققنوس, تهران‌, ص ٣١ص, ۱۳۵۷.
۱۳۵۶
داریوش عباداللهی واحد, باباعلى. سرود، نشر کتاب کودکان و نوجوانان وابسته به انتشارات ققنوس, تهران, ص ۳۱ ص, ۱۳۵۶.
داریوش عباداللهی واحد, خلیفه, داستان براى كودكان و نوجوانان. سرود، نشر کتاب کودکان و نوجوانان وابسته به انتشارات قفنوس, تهران‌, ص ۳۰ص, ۱۳۵۶.
داریوش عباداللهی واحد, داستان جنگل. سرود، نشركتاب كودكان و نوجوانان وابسته به انتشارات ققنوس, تهران, ص ۳۸ص, ۱۳۵۶.
داریوش عباداللهی واحد, فلسطین، فلسطین وطن مقدس من, قصه ای براى نوجوانان و "يك مقدمه". سرود؛ نشر کتاب کودکان و نوجوانان وابسته به انتشارات قفنوس, تهران, ص ۳۸ ص, ۱۳۵۶.
۱۳۵۴
داریوش عباداللهی واحد, بچه هاى اهر. رز, تهران‌, ص ٣٠ص, ۱۳۵۴.
داریوش عباداللهی واحد, صیاد پیر و پسرش, مجموعه ی دو قصه براى كودكان. رز, تهران, ص ١٩ ص, ۱۳۵۴.
۱۳۵۲
داریوش عباداللهی واحد, همبازی, قصه‏ى كودكان. رز, تهران, ص ٥٦ ص, ۱۳۵۲.
۱۳۴۹
داریوش عباداللهی واحد, خاطرات فرج. نوبل, تبريز, ص ٣٥ص, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
داریوش عباداللهی واحد, هرزه گیاه ماجراجو. نوبل, تبريز, ص ۳۱ ص, ۱۳۴۸.